Kamiliant

Chọn màu bạn thích
Product Infomation
36 x 24 x 55cm | 48 x 29 x 68cm | 54 x 32 x 78cm
33L | 64L | 96L
2.6kg | 3.8kg | 4.2kg
Limited 1 year global warranty
  • Integrated logo plate
  • TSA 3-dial combi lock
  • Interior design
  • Zipper puller
  • Multi-stop wheel handle
  • 360 smooth rolling wheels
Mặt hàng chính để lựa chọn màu sắc mà bạn thích
<
Tìm kiếm theo